Jasmine Samara, S.Sos
Partner Komite Anugerah Musik Bali